Znovu se projednávala naše škola.

31.03.2011 22:23

    Asi jste si povšimli, že jsme více jak 100 dnů ponechali  obecnímu zastupitelstvu čas na to, aby se předvedlo. Nyní jak jsme slíbili, se budeme opět věnovat jak hodnocení jednotlivých kroků a činů obecního zastupitelstva, tak celkové situaci v obci.

    Asi budete s námi souhlasit v tom, že zatím předvolební sliby jsou u ledu. Kolem obce se na lukách dál válí dnes již neúnosně velké množství balíků kulatých či hranatých, často se  již rozpadajících a páchnoucích. Přitom by stačilo jen si došlápnout společně s vlastníky pozemků na společnost, která na pronajatých pozemcích takto hospodaří. To je ale jen taková vnější, tak říkajíc kosmetická vada.

    Horší jsou chyby kterých se hlasující většina dopouští na příklad v kauze řešení výsledků šetření České školní inspekce. Nevíme zda jste jí četli. Pokud ne, tak tady je :

File0002.jpg (429,9 kB)

File0003.jpg (531,5 kB)

File0004.jpg (353,9 kB)

File0005.jpg (231,5 kB)

 


Při projednávání tohoto závažného dokumentu přednesl zastupitel za naše OS následující zprávu a návrh na usnesení:

 

 

Na 2. zasedání zastupitelstva (25. listopadu 2010) bylo schváleno opatření k nápravě ve zdejší ZŠ vzhledem k dlouhodobé závažné situaci, která není problémem posledního pololetí či školního roku, ale několika let, což plně potvrzuje inspekce provedená ČŠI ve dnech 17. až 19. ledna 2011. Toto opatření jsme považovali a i nadále považujeme za nedostatečné, a proto jsme se zdrželi hlasování. Situaci vyjadřuje i fakt, že i potomci, ať už se jedná o členy školské rady, předsedu výboru pro školství, tělovýchovu a mládež, předsedu stavebního výboru,či zastupitele obce, dochází nebo docházeli do jiných škol.

 

Inspekční zpráva ČŠI (č.j. ČŠIS-130/11-S ze dne 25 ledna 2011), vyhodnotila situaci na ZŠ pozitivně pouze ve dvou bodech:

 

  1. stupeň proškolení pedagogů v oblasti počítačové gramotnosti
  2. výuka dvou cizích jazyků (anglického a německého)

 

Ostatní kontrolované body jsou hodnoceny negativně a ve zprávě jsou popsány slovy: škola splňuje formálně, neodpovídá požadavkům, nedostatky, nesplňuje školský zákon a podobně.

 

Za nejzávažnější považujeme:

 

 

  1. škola ve sledovaných jevech stagnuje (v konkrétních oblastech je stav identický jako v r. 2001), nebyla odstraněna rizika a nedostatky v řízení a práci školy.

 

  1. škole chybí učitelé s příslušnou odbornou kvalifikací či vysokoškolským vzděláním, podíl těchto pedagogů na výuce daného předmětu nebo na daném stupni školy je 47% z celkových vyučovaných hodin. Dále není připravena generační obměna, která bude zapotřebí v blízké budoucnosti.

Přitom na území Stříbrnoskalicka trvale žije 6 pedagogických pracovníků, z toho 5 s

VŠ vzděláním. Jde jenom o to, vytvořit pro ně kvalitní pracovní podmínky.

 

  1. školní vzdělávací program vykazuje řadu nedostatků a tím není v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělání, což je porušení školského zákona.

 

  1. počty žáků dlouhodobě klesají. Stanovená kapacita 180, současný stav 87 tj. cca 48%. Přitom z naší spádovosti dochází do jiných škol dle našich zjištění cca 20 žáků, tj. každý pátý chybějící žák.

 

5.  Závěry celkového hodnocení školy mají 8 bodů a všechny jsou negativní

 

  1. Kvalita úklidu školních prostor

 

Také policie ČR Na základě skutečností zjištěných ve vedení školy se domnívá, že došlo ke značnému pochybení při dodržování závazných předpisů stanovených zaměstnavatelem k vedení výuky. A že tuto záležitost mohl vyřešit radikální a razantní postih ze strany zřizovatele školy. (č.j. KRPS -135743-33/ČJ-2010-010471)

 

 

Návrh na usnesení

 

Obecní zastupitelstvo navrhuje odvolání ředitelky ZŠ Stříbrná Skalice Mgr. Boubínové

podle § 166 odstavec 5 školského zákona z důvodů porušení povinností vyplývajících z vykonávané funkce, které bylo zjištěno zejména inspekční činností ČŠI (inspekční zpráva č.j. ČŠIS-130/11-S ze dne 25 ledna 2011) a vypsání výběrového řízení na nového ředitele školy.

 

 

Jsme si vědomi toho, že je to opatření velmi tvrdé a razantní, pro spoustu zúčastněných občanů bolestivé, ale pokud chceme zachránit zdejší ZŠ, tak jsme přesvědčeni, že v současné situaci nemáme na výběr.

Finanční situace ve státě je dlouhodobě neutěšitelná a v brzké době může dojít k tomu, že obec nemusí mít prostředky k zaplacení výjimky za chybějící žáky (v součastné době tato částka činí už neuvěřitelných 540 tis. ročně).

Pokud by došlo k uzavření školy, tak dojde k celkovému úpadku obce a předpoklad, že by se provoz školy podařilo někdy v budoucnu obnovit, je minimální. Je naší povinností uvést chod školy do řádného stavu, ve kterém bychom ji měli předat našim potomkům, tak jako my ji přebrali od našich předků.

 

Dále požaduji, aby součástí zápisu tohoto zasedání byla kompletní inspekční zpráva č. j. ČŠIS-130/11-S ze dne 25 ledna 2011

 

 

        Návrh na usnesení nebyl schválen.

Co si myslíte Vy, kteří jste si prostudovali zprávu školské inpekce a také Vám leží na srdci osud naší školy. Jedná se o vážné manažerské selhání paní ředitelky a nebo snad jsou to všechno jen drobná pochybení? 

Napište nám.

 

—————

Zpět