Stanovy občanského sdružení

 

Stanovy 

Občanského sdružení pro ochranu přírody, krajiny, a rozvoj zdravého, kulturně společenského života stříbrnoskalicka "

 

Čl. 1
Název, forma a sídlo

Občanské sdružení pro ochranu přírody, krajiny, a rozvoj zdravého, kulturně společenského života stříbrnoskalicka "

je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 83/1990  Sb., o sdružovaní občanů, v platném znění. Má sídlo ve Stříbrné Skalici Sázavská 292.

Čl. 2
Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, v němž se sdružili zastánci  ochrany přírody a krajiny k aktivní činnosti na odstranění negativního vlivů na životní prostředí ve Stříbrné Skalici , a k poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany životního prostředí a rozvoji zdravého kulturně společenského života ve Stříbrné Skalici a okolí .

 

Čl. 3
Základní cíle sdružení

Základními cíli sdružení jsou:

a)     ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním sdružení;

b)     ochrana životního prostředí;

c)      ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech;

d)     tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické;

e)       ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny;

f)       ochrana zeleně v obci a chatových oblastech

g)     péče o území v okolí kulturních památek.

 

Čl. 4
Formy činnosti sdružení

1)      Náplň a formy činnosti musí odpovídat cílům sdružení.

2)      Hlavním formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, zejména:

-         praktická činnost ve spolupráci s orgány životního prostředí, orgány památkové péče, kulturními a sportovními     organizacemi a jinými subjekty,

-         organizování akcí na ochranu přírody a ochranu kulturního dědictví,

-         pořádání vzdělávacích, kulturních a sportovních akcí pro zlepšení života v obci pro všechny generace,

-         účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody, krajiny a rekreačního    charakteru obce a katastrálního území Stříbrná Skalice.

 

Čl.  5
Členství ve sdružení

1.      Členem sdružení se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky.

2.      Členství vzniká dnem, kdy výbor sdružení rozhodne 2/3 členů o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: příjmení, jméno a titul žadatele, adresu trvalého bydliště, , případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.

3.      Výbor sdružení o přijetí rozhoduje na nejbližší schůzi výboru po dni podání přihlášky.    Podmínkou pro přijetí je uhrazení zápisného nejpozději na této nejbližší členské schůzi po podání přihlášky. Zápisné je stanoveno ve  výši 50,- Kč.

4.      Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.

5.      Člen sdružení má právo zejména:

-         účastnit se veškeré činnosti sdružení, volit výbor a další orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,

-         posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti sdružení,

-         předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti sdružení.

6.      Člen sdružení je povinen zejména:

-         dodržovat stanovy,

-         hájit zájmy ochrany přírody a životního prostředí,

-         sdělovat výboru sdružení změny údajů uvedených v přihlášce.

 

Čl. 6
Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena sdružení o ukončení členství ve sdružení, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.

 

Čl. 7
Orgány sdružení

 

Orgány sdružení jsou:
— členská schůze
— výbor a předseda sdružení
— revizor sdružení

Členská schůze

1)            Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou ročně;

2)            Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů…) náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

3)            Členskou schůzi svolá výbor sdružení také požádá-li o to 1/3 členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

4)            Členská schůze:

-         schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení ( pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení);

-         volí výbor sdružení a revizor;,

-         schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;

-         rozhoduje o vyloučení člena;

-         určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;

-         stanovuje výši zápisného a členských příspěvků;

Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení

1)      Výbor sdružení je tříčlenný , jeho funkčním obdobím je jeden rok. Ze svého středu volí předsedu sdružení a pokladníka. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení.

2)      Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení.

Výbor sdružení:

-       na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení

-       připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti.

3) Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení. Jménem sdružení dále jednají výborem písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně. V hospodářských věcech jedná jménem sdružení samostatně také pokladník sdružení. Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

Revizor sdružení

1)      Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkčním obdobím je jeden rok.

2)      Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy; tyto předkládá členské schůzi.

 

Čl. 8
Hospodaření sdružení

1.      Sdružení hospodaří v předmětu své činnosti s prostředky získanými ze zápisného ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení (publikování, nějaké služby…) Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

2.      Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti řádně podložené účetními doklady.

3.      S výsledky hospodaření seznamuje výbor a revizor členy sdružení na každé členské schůzi.

4.      V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti, tj. ochrana přírody a krajiny.

 

Čl. 9
Závěr

1.      Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2.      Stanovy byly přijaty na zakládající členské schůzi dne 6. 8. 2007, účinnosti nabývají dnem registrace sdružení u ministerstva vnitra ČR.