Usnesení zastupitelstva obce ve věci pomníku

09.02.2018 17:28

Žádost Okrašlovacího spolku Stříbrná Skalice přednesena předsedou M. Podlešákem týkající se restaurování a stěhování pomníku padlým z 1. světové války v obci Stříbrná Skalice ze hřbitova na náměstí ve Stříbrné Skalici. Starosta upozornil, že materiály byly kprojednání do zastupitelstva předloženy pozdě, a proto je zastupitelé neměli čas nastudovat. Tento bod (finanční příspěvek) tedy nemohl být z časových důvodů schválen. Starosta předal slovo přítomnému panu Podlešákovi, který seznámil spředběžným rozpočtem na restaurování a stěhování pomníku. Celková cena stěhování a restaurování je 65250- Kč a pan Podlešák navrhuje zaplatit z obecního rozpočtu. Nová bronzová socha sokola bude pořízena Okrašlovacím spolkem z veřejné sbírky, kterou bude spolek pořádat (cena 165.000,- Kč). Slavnostní odhalení pomníku je plánované na 28.9.2018. Pan Podlešák navrhuje, aby slavnostní odhalení pomníku bylo též v režii obce s předpokládanou cenu odhaduje na 30 tis. Kč. Dále představil vlastní návrh na obnovu a přemístění pomníku 1. světové války ke 100. výročí Československé republiky. Zastupitelům předal k prostudování architektonickou studii (vizualizaci) nového umístění. Dále představil práce, které budou součástí celé obnovy. Požádal zastupitelstvo o finanční příspěvek. Starosta vznesl dotaz, zda je potřeba stavebním povolení a zda má Okrašlovací spolek vyjádření památkového úřadu na instalaci a přemístění pomníku? Tato povolení nejsou. Probíhá diskuze o historii pomníku. Občané budou mít možnost se k umístění pomníku vyjádřit. Zastupitelé navrhli, aby se hlasovalo 0 restaurování a přemístění z nevhodného místa u vchodu na hřbitov. Definitivní umístění se rozhodne na příštím zasedání ZO až na základě předloženého nového návrhu a případně ankety. Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 17-25/2018 

Zastupitelstva obce schvaluje obnovu a přemístění pomníku padlých 1. světové války ve Stříbrné Skalici. Hlasování: pro: 11 proti: 0 zdrželi se: 0 Návrh byl přijat.

—————

Zpět