Informace o jednání s vedením firmy

21. ledna 2010 se uskutečnilo jednání zástupců našeho OS s pověřeným zástupcem firmy Českomoravský štěrk a.s., p. ing. Karlem Lorkem. Za OS se jednání zúčastnili: p. Miloslav Podlešák, paní Marie Studničková a paní Marta Maršálková. Seznámili jsme p.ing. Lorka s celkovou situací a nedostatky, které byly důvodem našeho dopisu generálnímu řediteli. Pan ing. Lorek se omluvil, za přetrvávající nedostatky, které se vyskytovaly v době, kdy byla provozovatelem firma Hanson a.s. Důvodem, je to, že převzetí provozoven bylo prováděno postupně a ještě nejsou zavedeny všechny organizační standardy, které platí ve firmě Českomoravský štěrk a.s.

Pan ing. Karel Lorek nám předal kopie všech požadovaných dokumentů k provozu místního kamenolomu. Po obsáhlé diskuzi bylo dohodnuto: 

- firma zabezpečí instalaci tabulí, které budou upozorňovat řidiče na povinnost zaplachtování naloženého vozidla,

- bude provedena úprava kropícího vozu tak, aby byla zvýšena účinnost kropícího procesu a zvýšena četnost kropení 

- při provozu kamenolomu bude používána technologie mlžení, která je při snižování prašnosti účinnější,

- bude znovu projednána provozní doba kamenolomu, zejména v období prázdnin,

- firma Českomoravský štěrk a.s. ústy pana ing. K. Lorka nabídla zakoupit pro potřeby naší obce radar, který bude upozorňovat na překročení povolené rychlosti,

- bude rovněž upřesněna četnost střílení zejména v období prázdnin včetně optimalizace velikosti náloží.

 Na otázku rozsahu další těžby jsme byli ubezpečeni, že firma Českomoravský štěrk a.s. nemá v úmyslu překročit vrchol Čapíku a narušit tak krajinný ráz.

 

V závěru byla dohodnuta další schůzka v únoru či březnu 2010.

Celé jednání bylo konstruktivní a považujeme jej za přínosné pro zlepšení současného stavu. O Dalším jednání budeme informovat.