Usnesení členské schůze 22.11.2008

 

1.      Členská schůze schvaluje zprávu o činnosti občanského sdružení od ustavující schůze dne   30.9.2007, zprávu o hospodaření a zprávu revizora .

2.      Členská schůze schvaluje výši členského příspěvku 50 Kč na člena a rok, s tím, že členské příspěvky za rok 2008 budou zaplaceny v lednu 2009.

3.      Ukládá výboru OS pokračovat ve sledování činnosti v místním kamenolomu, kontrolovat dodržování provozního řádu, zapojit se aktivně do všech jednání souvisejících se snahou těžařů o rozšíření těžby a podávat podněty příslušným orgánům směřující k útlumu těžební činnosti.

4.      Na úseku péče o životní prostředí se zaměřit na dopravní situaci v obci, usilovat o realizaci opatření k omezení provozu přetěžovaných kamionů a dodržování stanovené rychlosti, zlepšení stavu komunikací , včetně místních, a na budování chodníků a cyklostezek.

5.      Pokračovat v úsilí o provedení potřebných stavebních úprav v kostelíku sv.Jakuba, tak aby nedocházelo k poškozování vzácných fresek z 12 století, usilovat o získání finančních prostředků na novou vstupní mříž a opravu varhan. Umožnit prohlídku kostelíka všem zájemcům zejména v turistické sezóně a zapojit do průvodcovské činnosti děti z místní školy.

6.      Nabídnout zastupitelům obce pomoc při zpracování strategického plánu rozvoje obce jako základního dokumentu pro koncepční a harmonický rozvoj obce v příštích volebních obdobích.

7.      Iniciovat v obecním zastupitelstvu projednání péče o seniory, rozsah a formy sociálních služeb, včetně finančního a personálního zabezpečení celého systému.

8.      Oslovit vlastníka památky kostelíka Sv. Jakuba kterým je Pražská arcidiecéze ve věci podání žádosti o dotaci z EU na potřebné stavební úpravy.

9.      Doplnit členskou základnu OS o zástupce obcí Hradové Střímelice, Kostelní Střímelice a Hradec . Pro zabezpečení informovanosti občanů těchto obcí zhotovit vývěsní skříňky.